Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

SKLEP jeździecki, SPRZĘT jeździecki www.sklep.nowakcenter.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.2.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem; www.nowakcenter.pl  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

1.3.Klient” – osoba fizyczna pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat jeżeli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów oraz przedsiębiorca, korzystający ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności uprawnieni do składania ofert na zakup prezentowanych przez Sklep produktów, założenia Konta użytkownika oraz korzystania z usługi Newsletter.

1.4.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą

1.5.Konsument - osoba fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Towar – produkty (rzeczy) prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.7.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.8.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nowakcenter.pl

2.Sklep internetowy działający pod adresem www.nowakcenter.pl  prowadzony jest przez PPHU Nowak-Center Sebastian Nowak prowadzący działalność gospodarczą  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Numer Nip : 7711007543 Regon : 590360052

Dane adresowe / kontaktowe:

PPHU NOWAK-CENTER

WOLBORSKA 27

97-300 Piotrków Trybunalski

Kontakt Tel : + 48 601305229 (opłata wg cennika  operatora).

e-mail: sklep@nowakcenter.pl

3. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres Sprzedawcy, mailowo lub telefonicznie .

4. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie na podany przez Klienta nr telefonu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) aktywne połączenie z Internetem,

b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5; np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej, Safari, Lynux,

c) włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce)

d) zainstalowany Adobe Reader w wersji 9.5 lub nowszej- oprogramowanie służące do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF

e) aktywny adres e-mail,

f) aktywny numer telefonu komórkowego.

2.Zamówienia towarów mogą być składane przez Klientów przez całą dobę, zarówno przez osoby zarejestrowane (posiadające konto w Sklepie Internetowym) jak i osoby niezarejestrowane, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

4.Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.nowakcenter.pl, dokonać wyboru towaru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności cechy produktu : rozmiar, kolor, i podając także inne  informację ilość  zamawianych towarów oraz złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Złożenie zamówienia oznacza obowiązek zapłaty.

5.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zapoznanie się i dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ ”.

7.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia  zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9.Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Realizacja zamówienia

1.Zamówienia realizowane są przez Sklep Internetowy w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

2.Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych produktów ,Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pod wskazany adres e-mail

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT pod warunkiem wpisania numeru NIP ,lub paragon na życzenie z numerem NIP , według wskazania .
4.Do paragonu bez podanego numeru NIP nie wstawiamy faktur .

VI. Dostawa

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacje dla klientów o kosztach oraz terminie dostawy, dostępne są w zakładce . Koszty dostawy zostaną  wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.Termin realizacji dostawy wynosi  do 3 dni roboczych, od dnia wydania towaru Kurierowi. Do terminu dostawy należy doliczyć czas realizacji zamówienia.

VII. Ceny i metody płatności

1.Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

2.Ceną wiążącą jest cena, obowiązująca w chwili złożenia zamówienia towaru.

3.Klient ma możliwość zapłaty :

a) przy odbiorze przesyłki – płatność za pobraniem;

b) w formie przedpłaty – przelewem na rachunek bankowy PPHU Nowak-Center lub kartą płatniczą /kredytową

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części a dla umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

e) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć  wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy: PPHU Nowak-Center Wolborska 27 97-300 Piotrków Trybunalski lub adres e-mail : sklep@nowakcenter.pl .

 

5.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.

6.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem .

8.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz na adres Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.Koszt odesłania towaru na adres Sprzedawcy ponosi Kupujący.

10.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

13.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

14.Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

15.Konsument ma obowiązek zwrotu otrzymanego wraz towarem orginału dokumentu zakupu paragonu , niezbędnego do przyjęcia zwrotu .

IX. Reklamacje dotyczące towarów.

1.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4.Wada prawna występuje, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

6.Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

8.Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

9.Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Sprzedawcy

Telefonicznie pod numer +48601305229 .na adres e-mail: sklep@nowakcenter.pl PPHU Nowak-Center Wolborska 27 97-300 Piotrków Trybunalski

10.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, lub

b)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

13.W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji lub do wykonania uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi, niezbędne jest dostarczenie rzeczy do Sprzedawcy, towar przesyłany jest na koszt Sprzedawcy na adres: PPHU NOWAK-CENTER WOLBORSKA 27 97-300 Piotrków Trybunalski .

14. Żądania z tytułu rękojmi muszą być zgłoszone przez Konsumentów w ciągu roku od stwierdzenia wady. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15. Konsument ma obowiązek zwrotu otrzymanego wraz towarem orginału dokumentu zakupu paragonu , niezbędnego do przyjęcia zwrotu lub reklamacji .

X. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu

1.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres

PPHU NOWAK-CENTER WOLBORSKA 27 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

e-mail : sklep@nowakcenter.pl , Tel +48 601305229

2.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania.

XI. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich oraz rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów a także dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem :

http://www.uokik.gov.pl lub http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

2. Zgoda na poddanie sprawy pozasądowemu organowi w celu rozwiązania sporu jest dla obu stron konfliktu dobrowolna co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

XII. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności; ustawa o prawach konsumenta oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu